Po-Ne
7-19 hod.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

Vyhlašovatelem soutěže (dále jen soutěž) je provozovatel serveru www.pneumatiky.cz ONIO s.r.o., Družstevní 84/15, 664 49 Ostopovice (Brno-Venkov), IČ: 27712885, DIČ: CZ27712885, společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 53871 (dále jen pořadatel).


2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 13.10.2014 do odvolání (dále jen doba platnosti soutěže).


3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let a firemní zákazníci, kteří jsou zákazníky internetového obchodu Pneumatiky.cz a v době platnosti soutěže přidají svůj tip včetně všech kontaktních a doplňujích údajů na stránkách www.pneumatiky.cz/soutez.html. Ke každé objednávce bude do soutěže zaznamenán vždy pouze jeden, a to první, tip zaregistrovaný do soutěže. Po výhře v soutěži není možné zboží vrátit bez udání důvodu, nebo je vrácení zboží podmíněno vrácením výhry. Veškeré záruky a možnost reklamace samozřejmě zůstávají zachovány.


4. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Do soutěže je každý týden vložena jedna výhra odvíjející se od hodnoty posledního nestornovaného nákupu včetně DPH, který zákazník učinil prostřednictvím www.pneumatiky.cz. Maximální hodnota výhry v každém týdnu je 10.000 Kč vč. DPH (z kategorie pneumatik). Soutěžící, který má možnost zadat 2 tipy v soutěži (v košíku má možnost k zatržení 2x check box soutěž) má možnost dvojnásobně zvýšit svoji šanci na výhru, celková maximální hodnota výhry však zůstává 10.000 Kč vč. DPH. Ze všech řádně vyplněných tipů pořadatel bez zbytečného odkladu vždy po ukončení soutěžního kola v daném týdnu určí výherce. Výhercem se stane první zákazník, který bude svým tipem nejblíže správné odpovědi na soutěžní otázku týdne. O výhře bude informován písemně emailovou zprávou na adresu shodnou s adresou, kterou uvede při zadání svého tipu/registraci do soutěže. Způsob a dobu předání výhry určí pořadatel. Bude však předána bez odkladu a pokud se pořadatel a výherce nedohodnou jinak, převodem částky na účet výherce.


5. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných manžel/manželka, potomek. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nesplní podmínky uvedené v těchto pravidlech. Vyloučeni budou i ti soutěžící, kteří budou podezřelí z toho, že použili automatický algoritmus, poškozovali dobré jméno Pneumatiky.cz, atd.


6. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny či zrušení e-mailové adresy výherce nebo nedostupnosti výherce na e-mailové adrese, kterou poskytl pořadateli.

Pořadatel neodpovídá za nepředání výhry v případě změny e-mailové adresy výherce nebo poskytnutí špatného či neplatného čísla účtu pro zaslání výhry, pokud mu změna nebyla výhercem řádně a včas oznámena, a to ještě před vypalcením částky výherci, a nebo bránila dohodnutí podmínek předání výhry, jakož i v případě, kdy výherce nebude při doručování oznámení o výhře zastižen a o výhru se nepřihlásí v úložní lhůtě.

Úložní lhůta je 14 dní od okamžiku, kdy bylo odesláno 1. oznámení o výhře na e-mailovou adresu výherce, kterou uvedl při účasti/registraci do soutěže. Pořadatel není povinen kontaktovat výherce za účelem vyzvednutí výhry opakovaně.

Ve všech uvedených případech nevyzvednutá výhra propadá ve prospěch provozovatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly, jakož i v případě, kdy se plnění pořadatele stane nemožným z jiných důvodů na jeho vůli nezávislých; dále právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit. Výhry nelze směnit nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena. Odpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Na výhru není právní nárok.


7. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

Účastí v soutěži každý účastník:

  1. dává pořadateli v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s užitím svého jména a e-mailové adresy pro obchodní a marketingové účely a souhlasí s uvedením svého jména na stránce výherců soutěže;
  2. dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně dalších údajů, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži.
  3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, doplnit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;
  4. dává pořadateli a jeho logistickým partnerům souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu nutném pro účel doručení případných nepeněžitých výher.


8. PRAVIDLA SOUTĚŽE K DISPOZICI

Tato úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu platnosti soutěže k dispozici na www.pneumatiky.cz. V Ostopovicích, dne 10.10.2014.


Kontakty

info@pneumatiky.cz
+420 547 425 372
volejte 7-19 hod.cookie