Jak reklamovat zboží

01.01.2019

Záruka a reklamační řád 

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

 

Zákazník (spotřebitel) má právo bez udání důvodu vrátit zboží, nakoupené prostřednictvím našeho internetového obchodu, v nadstandardní lhůtě do 30 dnů od doruční zboží. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Zboží musí být zabaleno v originálním balení (včetně veškerého příslušenství a dokumentace).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do třiceti(30) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

 

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dní od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 30 dnů) odpovídající plné kupní ceně na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní poukázkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (např. v případě nutných nákladů plynoucích z vrácení znehodnoceného zboží).

Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


Adresa k zasílání podkladů a zboží k reklamaci

 

Pneumatiky.cz 
PROLOGIS - DC2 
689 Syrovice 
PSČ: 664 67 
Provozní doba: Po-Pá 8:00-16:30

Kontaktní údaje:
info@pneumatiky.cz
telefon: 547 425 372


Záruky a reklamace

 

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Pokud by záruční podmínky výrobce zasahovaly do práv spotřebitele, jsou pro spotřebitele závazné pouze v rozsahu nezhoršujícím zákonný standard spotřebitelských práv. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě www.pneumatiky.cz, čehož důkazem je zejména daňový doklad – faktura.

 

Reklamace, kterou uplatňuje zákazník (spotřebitel) bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

 

Odstranitelné a neodstranitelné vady

 

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitel­né vady).

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.


Rozšířená doživotní záruka na pneumatiky

 

Podmínky uplatnění rozšířené doživotní záruky na pneumatiky:

  • předložení originálu nebo kopie dokladu o koupi
  • maximální stáří pneumatik 8 let (za životnost pneumatik se obecně udává max. do 6ti let)
  • minimální hloubka hlavních dezénových drážek 3 mm (pneumatiky pod tuto hodnotu mají 0% zůstatkovou hodnotu)
  • u motocyklových silničních pneumatik do hloubky hlavních dezénových drážek 1,6 mm.

Uplatnění reklamace

 

Zákazník se při uplatňování reklamace může s potřebnými dokumenty prokazujícími uzavření kupní smlouvy (doklad o koupi) obrátit přímo na prodejce, nebo zboží zaslat do provozovny internetového obchodu www.pneumatiky.cz spolu s popisem závady, dokladem o koupi a zpáteční adresou.

Po vyřízení reklamace Vám bude zboží zasláno zpět. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na přiměřenou náhradu dopravného.


Způsob vyřízení reklamace

 

Zákazníkovi bude zaslán reklamační protokol emailem nejpozději do 7 dnů od přijetí reklamace. V reklamačním protokolu může být požadováno doplnění základních údajů o způsobu použití zboží v provozu (typ vozidla, pozice kola na vozidle, tlak v pneumatikách atp.), které jsou nezbytné pro samotné reklamační řízení.

S výsledkem reklamace bude zákazník seznámen standardně emailem, v případě absence emailového kontaktu bude výsledek zaslán poštou.

 

Připojené obrázky

Košík 0 Kč

Nákupní košík je prázdný.