Bodový systém

23.05.2023 , Jiří Král

Podle průzkumu automobilky Citroën stráví průměrný Evropan za volantem 4 roky života. Není proto divu, že se z řízení stává pro řadu z nás nudná každodenní rutina –⁠ do práce a zpět domů. Takové myšlenkové nastavení však zvyšuje riziko, že uděláme chybu, za kterou získáme trestné body.

Bodový systém byl zaveden v roce 2006 jako způsob, jak řidiče motivovat k dodržování pravidel a zlepšení bezpečnosti silničního provozu. V tomto článku se podíváme na to, co je bodový systém, jak funguje, a co mohou řidiči udělat pro zlepšení svého bodového skóre. Zjistíte například:

AdobeStock_93221265

Co je bodový systém a k čemu slouží

Bodový systém je jedním ze způsobů, jakým se hodnotí způsobilost řidičů dodržovat na silnicích základní bezpečnostní pravidla. Jeho cílem je snížení počtu dopravních nehod a zvýšení bezpečnosti na silnicích. 

Podle aktuálních pravidel mohou řidiči za různé přestupky získat trestné body. Takovými delikty je například překročení povolené rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu nebo jízda v protisměru. Hodnocení způsobilosti řidičů na základě bodového systému umožňuje úřadům rychle a jednoduše identifikovat nebezpečné řidiče a přijmout opatření, která minimalizují riziko dopravních nehod.

Za každý postihnutelný přestupek může řidič ztratit 2 až 7 bodů. Pokud řidič ztratí 12 nebo více bodů, znamená to pro něj zákaz řízení a odebrání řidičského průkazu na jeden rok.

Za které přestupky se udělují trestné body v rámci bodového systému

Mezi nejčastější přestupky na silnicích patří překročení povolené rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu a telefonování za jízdy. Je však třeba brát v potaz, že ztráta bodů většinou nebývá jediným postihem. U většiny přestupků hrozí rovněž pokuta, odnětí svobody, odebrání řidičského oprávnění nebo zákaz činnosti. 

Bodové postihy za jednotlivé přestupky

 • Dopravní nehody: Za neposkytnutí první pomoci, ujetí od dopravní nehody a způsobení nehody s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví ztratí řidič 7 bodů.
 • Ohrožení chodců a ostatních řidičů: Při nebezpečném přejíždění z pruhu do pruhu nebo ohrožení chodce mimo silnici hrozí 5 trestných bodů. Za ohrožení na přechodu pak hrozí 4 body a za nezastavení před přechodem 3 body.
 • Požívání alkoholu a návykových látek: Za řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile), řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (to platí pro alkohol i návykové látky) a odmítnutí testu na alkohol či návykové látky je jednotná sazba 7 bodů.
 • Překročení rychlosti: za drobné překročení rychlosti (v obci do 20 km/h, mimo obec do 30 km/h) ztratíte 2 body. Za vyšší překročení pak 3 body. A pokud jste jeli v obci o 40 km/h rychleji než je stanovený limit, či mimo obec 50 km/h, hrozí vám postih 5 bodů.
 • Další velmi závažné přestupky: nejzávažnějšími přestupky jsou nedovolené předjíždění, nedovolená jízda přes železniční přejezd, couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálnici a řízení po zadržení řidičského průkazu. Za každý z nich ztratíte 7 bodů.
 • Další středně závažné přestupky: do těchto přestupků spadá například to, že vaše vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu, nezastavení na červenou (nebo pokyn „Stůj“) za které ztratíte 5 bodů. Dalšími středně závažnými přestupky pak jsou nedání přednosti v jízdě, maření výkonu úředního rozhodnutí, jízda s dítětem bez autosedačky, nebo řízení bez řidičského oprávnění –⁠ každý z těchto přestupků je za 4 body.
 • Další drobnější  přestupky: mezi drobné přestupky, které jsou však postihnutelné v bodovacím systému, patří neoznačení překážky způsobené řidičem nebo řízení s telefonem v ruce, za což můžete ztratit 2 body. Patří sem i jízda bez bezpečnostních pásů, která je postihnutelná 3 body.
 • Profesní přestupky: tyto přestupky se týkají profesionálních řidičů z povolání. Patří k nim řízení bez profesního průkazu, kde je postih 3 body. Dalšími přestupky jsou pak nedodržení bezpečnostních přestávek či stanovené doby řízení –⁠ obojí postihnutelné 4 body.

Trestné body mohou řidiči získat za řízení v opilosti


Jak zjistit svůj aktuální stav v bodovém systému

Pokud vás zajímá aktuální stav vašich bodů, máte 3 možnosti, jak jej zjistit: 

 1. Czech POINT se nachází na mnoha pobočkách České pošty nebo na obecních úřadech. Zde si můžete za poplatek vyžádat Výpis bodového hodnocení řidiče, který obsahuje informace o aktuálním stavu bodů i záznamy o přestupcích. 
 2. Portál občana nabízí jednoduchou možnost jak zjistit stav svých bodů rychle z domova. Je třeba mít elektronický občanský průkaz nebo datovou schránku. Po přihlášení do Portálu občana lze snadno získat informace o počtu bodů v záložce Karta řidiče.

  Kromě toho tam zjistíte i  další užitečné údaje týkající se řidičského průkazu, jako je datum vypršení platnosti a záznamy o přestupcích obsahující informace o typu přestupku a jeho datu.
 3. Výpis z evidenční karty řidiče. Tento oficiální dokument obsahuje aktuální stav bodového hodnocení, seznam přestupků, informace o řidičských oprávněních, zákazech řízení motorových vozidel a zadržení řidičského průkazu. V seznamu přestupků jsou uvedeny podrobné informace o datu nahlášení přestupku, orgánu, který jej nahlásil, identifikaci přestupku a informace o rozhodnutí a sankci.

  Pro získání Výpisu musíte podat písemnou žádost na odboru dopravy příslušného městského úřadu s platným dokladem totožnosti.

Jak získat body zpět

Získat zpět ztracené body je možné, ale musíte prokázat, že umíte řidit bezpečně bez porušování dopravních pravidel. 

Nejjednodušší způsob znovuzískání bodů je počkat jeden rok od posledního odečtu. Automaticky vám totiž budou připsány 4 body zpět. Tento proces je nicméně vázán na podmínku, že během tohoto jednoho roku neporušíte žádné pravidlo, které by vedlo k odečtení dalšího bodu.

Dalším způsobem jak získat body zpět je absolvování kurzu bezpečné jízdy. Ten můžete absolvovat jednou za kalendářní rok a získat zpět 3 body. Musíte však splnit následující podmínky: 

 • můžete mít na kontě maximálně 10 bodů,

 • nemáte žádný 6 a 7bodový přestupek.

AdobeStock_402878456

Pro získání povolení k odečtení bodů z registru řidičů je nutné podat písemnou žádost příslušnému registru řidičů na základě místa bydliště. K žádosti je třeba přiložit potvrzení o absolvování školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy, které nesmí být starší než jeden měsíc od podání žádosti. 


Co se stane po dosažení 12 bodů?

Pokud řidič dosáhne 12 nebo více bodů, bude mu odebrán řidičský průkaz a zakázáno řízení motorových vozidel po dobu odnětí řidičského průkazu. Doba zákazu řízení závisí na počtu bodů, které řidič v bodovém systému nasbíral:

 • pokud nasbíral 12 až 17 bodů, je zákaz řízení stanoven na dobu 12 měsíců,
 • jestli však má na kontě 18 a více bodů, je zákaz řízení stanoven na dobu 24 měsíců.

V momentě, kdy řidič dosáhne 12 nebo více trestných bodů, úřad obce s rozšířenou působností zasílá oznámení, ve kterém ho vyzývá k odevzdání řidičského průkazu. Řidič má poté 5 pracovních dnů na to, aby průkaz úřadu odevzdal.

Je důležité si uvědomit, že neodevzdání řidičského průkazu je přestupek, za který může být řidič potrestán pokutou v rozmezí od 2 500 do 5 000 Kč. Pokud pokračuje v řízení bez platného řidičského průkazu, riskuje vysokou pokutu a zákaz činnosti na 1 až 2 roky. Kromě toho mu budou přičteny další 4 body do bodového systému.


Jak se řidiči mohou bránit proti odebrání bodů

V případě, že řidič se domnívá, že mu byly body uděleny nespravedlivě, má několik možností, jak se bránit. Jednou z možností je podat odvolání u příslušného orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvolání musí obsahovat důvody, proč se řidič nesouhlasí s udělením bodů.

Další možností je žádost o přezkoumání rozhodnutí. Tuto žádost může podat řidič do 15 dnů od obdržení rozhodnutí. Pokud je rozhodnutí opraveno, může být počet udělených bodů snížen nebo zcela zrušen.

V některých složitějších případech je také na místě obrátit se na odborníka na dopravní právo, který pomůže s vypracováním odvolání nebo žádosti o přezkoumání.

Konzultace s odborníkem na dopravní právo


Jak probíhá vrácení řidičského průkazu?


O vrácení řidičského průkazu můžete zažádat po uplynutí minimálně jednoho roku.

 1. Prvním krokem je absolvování lékařského vyšetření u svého praktického lékaře. Při vyšetření se prověřuje zdravotní stav a schopnost řízení motorových vozidel.

 2. Dalším krokem je absolvování dopravně psychologického vyšetření, které se skládá z psychologických testů pro řidiče, které provádí akreditovaný dopravní psycholog. Připravte si: občanský průkaz, hotovost, Výpis z evidenční karty řidiče (ne starší než 30 dní) a posudek od zdravotního lékaře (viz bod 1, ne starší než 30 dní).

 3. Následně si vyberte autoškolu, ve které chcete absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti. Do té doneste výpis z karty řidiče, potvrzení o zdravotní způsobilosti z prvního kroku, potvrzení o psychické způsobilosti z kroku druhého a vyplněnou žádost o přezkoušení v autoškole (najdete většinou na webu dané autoškoly).

 4. Nakonec je nutné se dostavit na příslušný obecní úřad nebo magistrát, kde podáte žádost o obnovení řidičského průkazu. Při tomto kroku je důležité mít připraveny veškeré potřebné dokumenty získané v prvních 3 krocích. 

Košík 0 Kč

Nákupní košík je prázdný.